S’ha presentat al Parlament de Catalunya en data 5 de novembre de 2013 el Projecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 aprovat pel Govern, on un dels temes més mediàtic és la nova reforma, o mal dita recuperació, de l’ Impost de Successions, que no havia deixat mai d’existir, però que estava molt mitigat per la reforma que va fer la Llei 19/2010 i la posterior bonificació del 99% de la quota per les herències deferides de pares a fills o entre cònjuges.

El nou Projecte presenta unes modificacions a la normativa actual que, bàsicament, afecten a les reduccions personals i a la bonificació de la quota i que tot seguim detallem:

 REDUCCIONS PER PARENTIU

a) Grup I (adquisicions per descendents menors de 21 anys):  100.000 € més 12.000 € per cada anys menor de 21 que tingui l’hereu o legatari amb un límit de 196.000 €.

(actualment 275.000 € + 33.000 € per cada any menor de 21 amb un límit de 539.000 €).

b) Grup II (adquisicions per descendents més grans de 21 anys, cònjuges i ascendents)

– Cònjuge:                                100.000 €    (actualment 500.000 €)

– Fills:                                        100.000 €    (actualment 275.000 €)

– Resta descendents:                50.000 €    (actualment 150.000 €)

– Ascendents:                             30.000 €   (actualment 100.000 €)

 

c) Grup III (adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau i per ascendents i descendents per afinitat):  8.000 €

 (actualment 50.000 €)

 

REDUCCIONS PER A PERSONES GRANS

La reducció de 275.000 € per adquiridors majors de 75 anys queda limitada als parents del Grup II (actualment no existeix limitació de Grup).

A efectes pràctics queden fora de la reducció els germans i els nebots, així com el parents per afinitat (sogres, cunyats etc.)

 

 

EXCLUSIÓ DE LA REDUCCIÓ ADDICIONAL

S’exclouen de la reducció addicional contemplada a l’article 30 de la Llei als membres d’una relació de convivència d’ajuda mútua. (actualment no hi ha aquesta exclusió).

A efectes pràctics, s’exclouen las parelles de fet de la reducció addicional de la base imposable que actualment era de 50.000 € com a màxim.

 

BONIFICACIÓ DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA

Es limita la bonificació del 99% de la quota tributària de l’ Impost a la figura del cònjuge.

(actualment la bonificació és aplicable a tots els parents dels Grups I i II)

La resta de contribuents dels Grups I i II podran aplicar la bonificació del 99% en el percentatge mig ponderat que resulta de l’aplicació de la següent taula:

  BASE IMPOSABLE

Fins a euros

BONIFICACIO

(percentatge)

RESTA BASE IMPOSABLE

Fins a euros

BONIFICACIO MARGINAL

(percentatge)

1

0,00

0,00

100.000,00

99,00

2

100.000,00

99,00

100.000,00

97,00

3

200.000,00

98,00

100.000,00

95,00

4

300.000,00

97,00

200.000,00

90,00

5

500.000,00

94,20

250.000,00

80,00

6

750.000,00

89,47

250.000,00

70,00

7

1.000.000,00

84,60

500.000,00

60,00

8

1.500.000,00

76,40

500.000,00

50,00

9

2.000.000,00

69,80

500.000,00

40,00

10

2.500.000,00

63,84

500.000,00

25,00

11

3.000.000,00

57,37

En endavant

20,00

Aquests percentatges de bonificació es redueixen a la meitat, d’acord amb la taula següent, si el contribuent opta per aplicar qualsevol de les reduccions que contempla la Llei, excepte les de parentiu, edat, assegurances de vida i vivenda habitual. També en el cas que s’apliquin les exempcions o reduccions contemplades per les explotacions agràries.

És a dir, l’aplicació de la reducció per activitat econòmica o per participacions en entitats, les més normals quan es transmet un negoci o una Societat Mercantil, ens porta a aplicar la següent taula de bonificacions: 

  BASE IMPOSABLE

Fins a euros

BONIFICACIO

(percentatge)

RESTA BASE IMPOSABLE

Fins a euros

BONIFICACIO MARGINAL

(percentatge)

1

0,00

0,00

100.000,00

49,50

2

100.000,00

49,50

100.000,00

48,50

3

200.000,00

49,00

100.000,00

47,50

4

300.000,00

48,50

200.000,00

45,00

5

500.000,00

47,10

250.000,00

40,00

6

750.000,00

44,73

250.000,00

35,00

7

1.000.000,00

42,30

500.000,00

30,00

8

1.500.000,00

38,20

500.000,00

25,00

9

2.000.000,00

34,90

500.000,00

20,00

10

2.500.000,00

31,92

500.000,00

12,50

11

3.000.000,00

28,68

En endavant

10,00

Aquesta opció per la bonificació reduïda s’entendrà exercida amb la presentació de la corresponent autoliquidació de l’ Impost.

Finalment, s’amplia amb caràcter excepcional l’ajornament de pagament de l’ Impost a dos anys pels fets imposables meritats des de 1/08/2009 fins a 31/12/2015 (actualment fins 31/12/2013)

Link en descarga PDF Projecte-Reforma de l’Impost de Successions pel 2014