Aquesta Llei 7/ 2012 incorpora les mesures de simplificació administrativa que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Les modificacions s’orienten a incentivar la constitució de fundacions reduint la dotació inicial, a incrementar l’autonomia de gestió de les fundacions permetent compatibilitzar la condició de patró i la prestació de serveis a la Fundació sota determinades condicions, a flexibilitzar el règim d’autoritzacions per a determinades operacions del Patronat substituint l’autorització per claració responsable i a possibilitar que una persona que no tingui la condició de patró pugui exercir el càrrec de secretari, entre altres mesures que, tot seguit,  passem a exposar:

1.       MODIFICACIONS EN QUANT AL PATRONAT

Els òrgans col·legiats estan compostos, com a mínim, per tres membres, designats en l’acte constitutiu o d’acord amb els estatuts, i han de tenir almenys una persona amb el càrrec de president i una altra amb el de secretari. Novetat de la Llei:    Aquest darrer càrrec pot correspondre a una persona que no tingui la condició de membre de l’òrgan col·legiat. El secretari, en aquest cas, intervé en les reunions amb veu però sense vot, i té el deure d’advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l’òrgan.

Es limita el conflicte d’interessos en la presa de decisions fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat (abans fins el quart grau), per tant, es flexibilitza la norma.

2.      MODIFICACIONS EN QUANT A LA INSCRIPCIÓ DE DETERMINATS ACTES

Es modifica  l’obligació d’inscripció dels actes de delegació de funcions i llur modificació, revocació o substitució, simplificant i agilitzant la norma.

3.      MODIFICACIONS EN QUANT A LA CAPACITAT PER CONSTITUIR FUNDACIONS

Poden constituir fundacions les persones físiques i les persones jurídiques, privades i públiques. Les persones jurídiques públiques només ho poden fer conjuntament amb persones privades, d’acord amb llur normativa.

S’elimina en aquest punt tota la referència a les fundacions públiques i als seus requisits per a ser considerades com a tals.

4.      MODIFICACIONS EN QUANT A LA DOTACIÓ FUNDACIONAL

Es rebaixa la  dotació inicial de la Fundació que ha de consistir en diners o altres béns fructífers i no pot tenir un valor inferior a 30.000 €  (abans 60.000 €)

Es modifica el tema del desembors successiu de la dotació fundacional,  el desemborsament inicial ha d’ésser almenys del 25 % (abans el 50%) i la resta s’ha de fer efectiva en el termini de cinc anys (abans quatre anys).

Es modifica el règim de les fundacions temporals, es poden constituir fundacions amb una dotació inicial mínima de 15.000 € (abans 30.000 €) per un període no superior a cinc anys. Es modifica el règim de pròrroga d’aquest tipus de Fundacions, establint-se una pròrroga de  fins a un període màxim equivalent a la meitat del termini inicial previst en el moment de constituir-se, o per a fer-la indefinida (abans s’establia una pròrroga igual al període inicial pel qual es va constituir o, també, per fer-la indefinida).

5.      MODIFICACIONS EN QUANT A L’ATRIBUCIÓ DE FUNCIONS DEL PATRONAT

El Patronat no podrà delegar els actes que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció i formalització d’una declaració responsable,  i tampoc podrà delegar l’adopció i formalització de les declaracions responsables del propi Patronat.

El Patronat, d’acord amb el que eventualment disposin els estatuts, pot designar una o més persones per a exercir funcions de direcció de la gestió ordinària dela Fundació. Siaquestes funcions són encomanades a algun patró, cal fer-ho d’acord amb l’art. 332-10, eliminant-se els requisits mínims per a l’existència d’aquest càrrec directiu (més de 25 treballadors i volum de negocis superior a 3 milions d’euros o actiu superior a 6 milions).

S’elimina el següent paràgraf:             “Les persones amb funcions de direcció de la Fundació han d’ésser designades pel Patronat. En les fundacions a què fa referència l’apartat 1, les persones amb funcions de direcció no poden ésser membres del Patronat, però poden assistir a les reunions i intervenir-hi, amb veu però sense vot, d’acord amb el que eventualment disposin els estatuts. En les altres fundacions, si un patró acompleix tasques de direcció o gerència diferents de les que implica el càrrec de patró, aquestes tasques s’han de regular en el marc d’una relació contractual, incloent-hi la de caràcter laboral, i s’han de complir els requisits que estableix l’article 332-10, amb l’autorització prèvia del Protectorat.”  Per tant, a partir d’ara, en qualsevol Fundació la funció de direcció no és incompatible amb la qualitat de Patró de la Fundació.

En quant als conflictes d’interessos i els supòsits d’ autocontractació, es modifica la necessitat d’autorització del Protectorat per una declaració responsable del propi Patronat.

En qualsevol Fundació ara els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s’articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d’ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

Ara bé, s’estableixen unes limitacions a aquest tipus de contractacions:

El Patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la Fundació, ha de presentar al Protectorat la declaració responsable d’acord amb el que estableix l’art. 332-9. Si l’ import dels contractes formalitzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel Patronat, s’ha d’acompanyar la declaració responsable amb un informe validat per tècnics independents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per a la Fundació i respon a criteris del mercat laboral o professional. També es requereix el dit informe si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és superior al dit 10%.

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha d’ésser inferior al nombre de patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït.

6.      REGULACIÓ DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

S’afegeix un nou article per tal de regular aquesta declaració responsable de la que hem estat parlant, i que diu el següent:

L’adopció de declaracions responsables pel Patronat ha d’ésser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la Fundació.

Les declaracions responsables s’han de formular d’acord amb un model normalitzat i acreditar mitjançant un certificat signat pel Secretari amb el vistiplau del President.

Prèviament a l’adopció de l’acord sobre la declaració responsable, els patrons han de disposar dels informes exigits per la llei i de la resta d’informació rellevant. Els models normalitzats de les declaracions responsables del Patronat, signats per tots els patrons que les han adoptades, s’han de presentar al Protectorat en el termini d’un mes a comptar de la data en què el Patronat l’hagi acordada.

La realització de l’acte o contracte objecte de la declaració responsable s’ha d’acreditar davant del Protectorat, amb la presentació del document que el formalitzi, en el termini de dos mesos a comptar des de la data en què s’ha presentat la declaració responsable.

La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de fer part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

El Protectorat ha de posar a disposició de les fundacions els models normalitzats de declaració responsable.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol manifestació, dada o document que consti en una declaració responsable o que l’acompanyi comporten, amb l’audiència prèvia del Patronat, la denegació de la facultat d’atorgar l’acte o contracte i, si aquest ja ha estat atorgat, es pot declarar ineficaç i es poden iniciar les actuacions que corresponguin per a exigir les responsabilitats que estableixla legislació. Elspatrons que facin constar en acta llur vot contrari resten exempts de la responsabilitat que en pugui derivar.

7.      MODIFICACIONS RESPECTE ALS ACTES DE DISPOSICIÓ

Es modifica tot el relatiu als actes de disposició dels béns que integren el patrimoni fundacional, donat més relleu al tema de la declaració responsable del Patronat.

Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol onerós i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s’ha de reinvertir en l’adquisició o el millorament d’altres béns tot aplicant el principi de subrogació real.

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquenla no-reinversió. Tambéha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la Fundació.

En tots els casos, els actes d’alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s’han de comunicar al Protectorat abans d’executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l’actiu de la Fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el Patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que l’operació és beneficiosa per a la Fundació i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l’operació respon a criteris economico-financers i de mercat. Se n’exceptuen els actes d’alienació de béns negociats en mercats oficials si l’alienació es fa almenys pel preu de cotització.

Aquestes alteracions patrimonials han de quedar reflectides en l’ inventari de la Fundació i en la memòria dels comptes anuals.

L’autorització prèvia del Protectorat per a fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària és necessària en els casos següents:

a) Si el donant ho ha exigit expressament.

b) Si ho estableix una disposició estatutària.

c) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics.

Si, en el termini de dos mesos a partir de la presentació de la sol·licitud d’autorització, el Protectorat no ha dictat una resolució expressa, opera el silenci administratiu positiu i l’objecte de la sol·licitud es té per autoritzat, llevat que el Protectorat hagi requerit al sol·licitant determinada documentació relativa a la sol·licitud d’autorització.

8.      MODIFICACIONS EN QUANT A L’OBLIGATORIETAT D’AUDITAR ELS COMPTES ANUALS

Es modifiquen les circumstàncies per les quals la Fundació està obligada a auditar els seus comptes anuals, afegint dues noves:

d) Que almenys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis.

e) Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior a 60.000 euros en el conjunt de l’exercici.

També s’incorpora un segon paràgraf que estableix  sotmetre a una auditoria externa els comptes de la Fundació  sempre que, per mitjà d’una resolució motivada, el Protectorat apreciï la necessitat d’obtenir una imatge més fidel i completa dels comptes.

9.      MODIFICACIONS EN QUANT ALS FONS ESPECIALS

S’afegeix la menció a la formulació de declaracions responsables: són aplicables als fons especials les disposicions d’aquest títol relatives a l’autorització d’actes de disposició, a la formulació de declaracions responsables, al deure de reinversió i a l’aplicació d’ingressos al compliment de les finalitats fundacionals.

10.   MODIFICACIONS EN QUANT A LES FUNCIONS DEL PROTECTORAT

S’afegeix, igualment, la menció de la declaració responsable, podent el Protectorat realitzar una inspecció quan es facin operacions subjectes a autorització prèvia, sense haver-la demanada, o subjectes a declaració responsable, sense haver-la adoptada i presentada prèviament, en els termes de l’art. 332-13. 

11.     DISPOSICIO TRANSITÒRIA

Als expedients iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei s’aplica el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, en la redacció vigent en el moment immediatament anterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei, llevat que la persona interessada opti per acollir-se al règim que estableix aquesta llei, sens perjudici del que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008 (adaptació d’Estatuts).

12.    DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen els preceptes següents del Codi Civil de Catalunya:

a) L’apartat 3 de l’art. 314-5 (s’elimina l’obligació de realitzar un acta de l’estat de la Fundació en els casos de liquidació) i  l’apartat 6 de l’art. 331-6 (en quant al desemborsament successiu del capital fundacional en casos de participació de persones jurídiques i corporacions de dret públic)

b) Les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei 4/2008, relatives a les regles aplicables als actes de disposició i obligació de reinversió de les Fundacions.

Link descàrrega en pdf. Llei 7-2012 de modificació del Llibre III CCAT juny 2012

Barcelona, juny 2012