Amb la present els informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’ Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2013, que comprèn del dia 16-09-2013 al 20-11-2013, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’ Agència Estatal de l’Administració Tributària, de 10 de juny del present (BOE 24-06-13).

L’ esmentada resolució estableix que el seu cobrament haurà de fer-se a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que per aquest motiu es fa arribar al contribuent.

En el supòsit que no hagués rebut el document de pagament o aquest s’hagués extraviat, podran efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà la Delegació de la Agència que li correspon, prèvia sol·licitud.

Per a qualsevol aclariment o en el supòsit de no disposar de l’ esmentat document pot dirigir-se al nostre despatx.

…………………………………

La presente, es para informarles del inicio del plazo de ingreso en período voluntario de las cuotas nacionales y provinciales del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2013, que comprende desde el día 16-09-2013 al 20-11-2013, ambos inclusive, según la Resolución del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 10 de junio del presente (BOE 24-06-13)

La citada resolución establece que su cobro deberá realizarse a través de las entidades de depósito colaboradoras en la recaudación, con el documento de ingreso que a tal efecto se hará llegar al contribuyente.

En el supuesto de que no hayan recibido el documento de pago o se hubiese extraviado, podrán efectuar el pago mediante el duplicado que emitirá la Delegación de la Agencia que le corresponda, previa solicitud.

Para cualquier aclaración o en caso de no disponer de dicho documento pueden dirigirse a nuestro despacho.

Link Descarga en pdf  Termini ingrés-Plazo ingreso IAE 2013 05-09-2013