CIVIL

Assessorament general en matèria civil. Especialitzats en dret successori civil- tributari. Liquidacions d’herències.
Assistència per a la planificació i confecció de Testaments, tenint en compte sempre la doble dualitat civil-tributaria, buscant la millor planificació en la successió hereditària del client. Assistència per a la confecció de Pactes Successoris i Protocols Familiars per a l’Empresa, Declaració d’Hereus ab-intestato, Donacions prèvies a la successió. Procediments contenciosos de testamentaria, herències, reclamacions de legítima.

Assessorament en confecció de contractes civils en matèria d’obligacions i contractes: contractes de societats civils, préstecs personals, compravendes d’immobles, dissolució de condominis, arrendaments, etc.

Asistencia a la constitució d’Associacions i Fundacions, redacció d’Estatuts i preparació de tots els tràmits fins a la inscripció d’aquestes.

Assistència en procediments judicials d’incapacitat i nomenament de tutors.

Servei d’auditoria prèvia. Servei d’adequació a la normativa vigent, tant en els aspectes técnics-organizatius, com en els aspectes jurídics. Transferencies internacionals de dades.  Formació presencial. Evaluació d’impacte de la normativa vigent a l’Empresa.  Servei Delegat de protecció de dades extern.

Asistència jurídica en procediments concursals.  Asistència técnica en matèria comptable i fiscal acompanyant a l’administrador concursal en tot el procediment.

Andreu Miquel Legua – partner – abogado andreum@monfortycaixas.com

Mar Martín González – team – abogada  mmartin@monfortycaixas.com

Cristina Fernández Neves-  external -abogada  cristinaf@monfortycaixas.com

Mónica Usón Olaso – external – abogada  info@monfortycaixas.com

SERVEIS PROFESSIONALS

TREBALLEM JUNTS

Si alguna cosa ens diferencia és el nostre tracte personal, posant l’accent en les relacions entre persones, que ens han portat a transformar, en molts casos, la relació professional d’assessor-client en una relació de confiança / amistat amb els nostres clients.

Consulteu-nos