Amb data 3 de novembre de 2020, la Generalitat de Catalunya ha aprovat un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma.

 

Persones beneficiàries

  1. Les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec sempre que siguin menys de sis treballadors.
  2. Mateixa situació que la lletra a) però que estiguin donades d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.
  3. Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis sempre que el nombre de socis no sigui superior a tres i la suma de socis i treballadors per compte aliena no sigui superior a sis.
  4. Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que el nombre de socis no sigui superior a tres i la suma de socis i treballadors per compte aliena no sigui superior a sis.

 

Requisits

  1. S’ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  2. Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, d’acord amb el que es determini en les corresponents convocatòries.
  3. La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.
  4. El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.

 

Sol·licituds, atorgament, pagament i compatibilitat

La sol·licitud de la subvenció s’ha de presentar segons model que estarà disponible a l’espai Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya. A data d’avui aquest model no s’ha publicat encara.

Aquest ajut s’atorga fins a l’exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes de 20.000.000,00 € motiu pel qual la seva sol·licitud no implica la seva obtenció.

El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comptats des de l’endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds s’han de resoldre per ordre cronològic de presentació.

Transcorregut el termini sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, les persones i entitats sol·licitants poden entendre desestimat l’ajut per silenci administratiu.

 

Barcelona a 5 de novembre de 2020