FISCAL

Assessorament integral a l’Empresa i al Professional en matèria tributària, intentant sempre trobar la millor solució, a l’efecte d’aconseguir una optimització fiscal de resultats, d’acord amb una bona previsió i planificació, i sempre d’acord amb la normativa legal vigent.

Assessorament al particular per al compliment de les seves obligacions personals davant l’Agència Tributària.

Assessorament integral a l’empresa, tant a les persones jurídiques com a empresari individual o al professional en matèria tributària, intentant sempre trobar la millor optimització fiscal d’acord amb una bona previsió i planificació. Interpretació de l’actual marc normatiu i recerca de solucions simplificades a la pràctica del dia a dia dels nostres clients.

Assessorament al particular no empresari o professional per al compliment de les seves obligacions personals davant l’Agència Tributària, declaracions de renda i patrimoni, obligacions d’informació de béns i inversions a l’estranger. Fiscalitat de les successions i donacions. Fiscalitat de les operacions de compravenda de béns immobles.

Gestió dels diferents impostos que afecten el dia a dia de l’Empresa, de l’Empresari individual o del particular, confecció i presentació de liquidacions i autoliquidacions tributàries mitjançant el nostre certificat digital de col·laboradors socials.  Servei de control i gestió de notificacions electròniques.

Planificació fiscal nacional i internacional de les empreses i de les persones físiques residents i no residents, així com de les inversions espanyoles a l’estranger. Compliment de les obligacions d’informació de béns i inversions a l’estranger.

Assistència als procediments tributaris de comprovació, tant en seu de gestió com en seu d’inspecció davant les diferents Administracions Públiques, tant estatal, com autonòmiques, com locals, en representació i defensa del client, mitjançant la interposició de recursos, reclamacions administratives i demandes judicials, tant en seu de procediment administratiu com judicial en seu dels jutjats de la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Enric Falgàs i Arlà – partner – economista  enricf@monfortycaixas.com

Alejandro Garcia Romo – partner – economista  alejandrog@monfortycaixas.com

Maria del Carmen Arévalo Castro – team  mcarmena@monfortycaixas.com

Pere Caixàs Garcia – team pere@monfortycaixas.com

Luís Gonzalvo Fuentes – external luisg@monfortycaixas.com

Xavier Tugues Sánchez – external xaviert@monfortycaixas.com

SERVEIS PROFESSIONALS

TREBALLEM JUNTS

Si alguna cosa ens diferencia és el nostre tracte personal, posant l’accent en les relacions entre persones, que ens han portat a transformar, en molts casos, la relació professional d’assessor-client en una relació de confiança / amistat amb els nostres clients.

Consulteu-nos