LABORAL

Assessorament integral a l’Empresa i al Professional en matèria laboral, amb el principi fonamental de fomentar i aconseguir unes relacions laborals òptimes amb els treballadors, fonamentals per al bon funcionament i desenvolupament de l’empresa.

Assessorament integral a l’Empresa i al Professional en matèria laboral i de la Seguretat Social, fonamentat en que les relacions laborals amb els treballadors han de ser correctes per al bon funcionament de l’empresa, amb la utilització de tots els sistemes telemàtics a través dels nostres certificats digitals professionals.

Confecció de nòmines i assegurances socials per a l’Empresa. Servei de portal de l’empleat, solució web, perquè els treballadors tinguin accés a les seves nòmines de forma directa mitjançant accés web des del nostre portal.

Assessorament i gestió d’incidències tant en règim general com en règim de treballadors per compte propi, d’acord amb el marc normatiu vigent. Convenis col·lectius aplicables.

Assessorament en temes de contractació laboral i acomiadaments de treballadors, sempre a fi de buscar la millor solució econòmica i ètica per a cada cas en concret.

Gestió de plans de prevenció de riscos laborals amb Empresa especialitzada i autoritzada en la matèria, informant a l’Empresa sobre les seves necessitats i obligacions en matèria de prevenció. Assistència a inspeccions sobre la matèria.

Assistència a actes de conciliació davant el Departament de Treball, intentant arribar a un acord entre les parts en conflicte que eviti el procediment judicial.

Assistència a demandes judicials davant els Jutjats del Social.

Realització d’auditories laborals a Empreses a l’efecte de valorar contingències laborals existents.

Assessorament i gestió d’expedients de regulació d’ocupació davant l’Administració Laboral competent.

Assistència i gestió en la sol·licitud de pensions públiques, com ara atur, viduïtat, incapacitat, invalidesa. Tramitació d’expedients en via administrativa de resolució de procediments d’incapacitat o invalidesa.

Juan Ramón Hidalgo Gómez – partner – graduado social juanramonh@monfortycaixas.com

Jaime Peran Broceño – team – graduado social  jperan@monfortycaixas.com

Eva Granada Malo – team  laboral@monfortycaixas.com

SERVEIS PROFESSIONALS

TREBALLEM JUNTS

Si alguna cosa ens diferencia és el nostre tracte personal, posant l’accent en les relacions entre persones, que ens han portat a transformar, en molts casos, la relació professional d’assessor-client en una relació de confiança / amistat amb els nostres clients.

Consulteu-nos