S’ha publicat ja en el DOGC l’avantprojecte de Llei de mesures fiscals i financeres que portarà, com a tema estrella, entre altres,  la reforma de l’Impost de Successions.

Hem passat una dècada relativament tranquil·la des de la publicació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, que ens va deixar una regulació de l’impost amb importants bonificacions i reduccions per les herències directes entre cònjuges i fills (un alt percentatge del total)  respecte a l’escenari que havíem patit abans del 2010.

Amb la nova regulació es modifica bàsicament el que és el càlcul de  la quota tributària, amb dues modificacions principals:

  • La reintroducció dels coeficients multiplicadors pels hereus i legataris en relació al seu patrimoni preexistent (que havien desaparegut al 2010) i que suposaran un increment d’un 10 a un 20% , per els cònjuges i fills, depenent del seu patrimoni preexistent alhora d’heretar.

Per exemple, un fill/a amb un patrimoni preexistent superior a 500.000 € i inferior a 2.000.000 € haurà de multiplicar la seva quota resultant per 1,1.

Si el patrimoni preexistent és superior a 4.000.000 € aquest hereu haurà de multiplicar la seva quota per 1,2.

Aquests coeficients no afectaran a germans, parents més distants i estranys, ja que s’equipara al coeficient per grau de parentiu que ja venien aplicant.

  • Es modifica la taula de bonificacions en quota, es deixa l’existent (amb bonificació fins al 99%) només per als descendents menors de 21 anys. Es manté igualment la bonificació del 99% per als cònjuges.

Es crea una nova taula de bonificacions en quota  per als fills majors de 21 anys i ascendents on el topall d’aquesta bonificació es rebaixa fins al 60% per als primers 100.000 € i va descendint per trams fins arribar al 0% per herències superiors a 3.000.000 €.

Modificació important:  en la normativa actual, si el contribuent s’aplicava algun tipus de reducció a la base, excepte la d’habitatge habitual (per exemple la relativa a l’Empresa Familiar) veia reduït el seu percentatge de bonificació en un 50%.  Després de la reforma aquesta reducció serà del 100%, és a dir, si ens apliquem alguna reducció a la base, llevat de la d’habitatge habitual, no ens podrem aplicar cap tipus de bonificació a la quota de l’impost.

Per tant, les herències entre cònjuges i fills menors de 21 anys queden com estaven, el cònjuge es pot seguir aplicant la bonificació del 99%, i els fills l’escala bonificada que ja coneixem,  sempre i quan no s’apliqui cap reducció a la base, però les que patiran un increment important seran les acceptades per fills majors de 21 anys i ascendents, degut al retall de les bonificacions comentades.

Un fill que hereti 300.000 €, sense aplicar cap reducció per habitatge habitual, empresa familiar…, tindrà una factura fiscal de 11.385,00 € a partir de la reforma, mentre que en la normativa actual pagaria una quota de 690,00 €.

La disposició final de l’avantprojecte diu que la Llei entrarà en vigor el dia després de la seva publicació, per tant, ens queden uns mesos per poder planificar les herències i poder mitigar aquest impacte fiscal que ens ve a sobre, perquè desgraciadament, és un tema al que ens hi haurem d’enfrontar tots algun dia.

 

Barcelona, a 5 de febrer de 2020

Andreu Miquel Legua                                                         

Advocat-Partner