Política de Privacitat

 

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, us informem que les dades personals de totes les persones que puguin guardar alguna relació amb aquesta entitat, són tractats per les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les normes vigents en matèria de protecció de dades.

El fet de proporcionar dades a través d’aquest lloc web o per correu electrònic, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seves, actuals, exactes i certes.

Així mateix, posem a la seva disposició tota la informació en matèria de protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb nosaltres:

 

Responsable de Tractament

MONFORT & CAIXAS ASOCIADOS, S.L.
CIF B-58440579
Domicili social: Av. Diagonal, 433, 1º1º, 08036 Barcelona.
Email: info@monfortycaixas.com

 

Finalitat i temps de conservació de les dades

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per gestionar la relació que els uneixen a nosaltres.

Per tant, en cas que hagi publicat algun comentari al nostre blog, tractarem les seves dades per gestionar les dades que apareixen a la pàgina web, i conservarem les seves dades mentre no revoqui el consentiment i posteriorment, durant el termini que ens exigeixi en cada moment la normativa en vigor, així com mentre es pugui reclamar qualsevol tipus de responsabilitat.

Si s’ha posat en contacte amb nosaltres a través de qualsevol dels nostres formularis d’aquesta pàgina web, s’ha apuntat al nostre newsletter, o s’ha posat en contacte per primera vegada amb nosaltres per qualsevol via, tractem les seves dades per la gestió de les comunicacions, que inclou tant l’enviament del newsletter com qualsevol altra informació, i conservarem les seves dades mentre no revoqui el consentiment i posteriorment, durant el termini que ens exigeixi en cada moment la normativa en vigor, així com mentre es pugui reclamar qualsevol tipus de responsabilitat.

Si les seves dades ens l’ha donat perquè li prestem un servei, tractem les seves dades per gestionar la relació contractual que ens uneix, i conservarem les seves dades mentre estigui vigent el contracte que li uneix a aquesta entitat, i posteriorment durant el termini que ens exigeixi en cada moment la normativa en vigor, així com mentre es pugui reclamar qualsevol tipus de responsabilitat.

 

Legitimació pel tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte que li uneix amb aquesta entitat, l’interès legítim o bé el consentiment, segons li hem informat al moment de la recollida de dades.

En aquest sentit, en cas que es posi en contacte amb nosaltres a través de qualsevol dels nostres formularis d’aquesta web o ens enviï un correu electrònic de primer contacte, així com en cas que sigui un usuari que publiqui algun comentari al nostre blog, la base jurídica pel tractament de les seves dades serà el consentiment, el qual estarà vigent fins que no el revoqui.

En qualsevol cas, les dades personals que li puguem sol·licitar consistiran només en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i respondre a la sol·licitud realitzada pel titular de les mateixes, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Així mateix, les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i s’actualitzaran sempre que sigui necessari.

 

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, tant els propis com els dels seus representats, inclosos per via de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei.

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

S’utilitza el servei de Microsoft i de Mailchimp que son empreses que estan o tenen processadors de dades que tracten les mateixes fora de l’EEE, que implica transferència internacional de dades. En aquest cas, ens assegurarem que el tractament compleix amb la normativa en protecció de dades aplicable i que es troben sota l’empara de les Decisions de la Comissió Europea, com és el tenir clàusules tipus aprovades per la Comissió, és un país declarat segur que compleix amb mesures de seguretat equivalent al tractament dins de l’EEE, té normes corporatives o autoritzacions pertinents de les autoritats de control.

 

Drets dels usuaris en protecció de dades

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MONFORT & CAIXAS ASOCIADOS, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades. Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”. Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent al desenvolupament de la relació jurídica que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, www.aepd.es.

 

Política de les xarxes socials

MONFORT & CAIXAS ASOCIADOS, S.L. ha creat un perfil corporatiu a diferents xarxes socials, com són Twitter, Facebook i Linkedin. Si s’uneix al nostre perfil de qualsevol de les diferents xarxes socials, li informem que no utilitzarem les seves dades fora de les xarxes socials, i sols podrem veure allò que vostè tingui configurat com públic al seu perfil, és per això que li recomanem que revisi la privacitat del seu perfil segons la política de privacitat de la respectiva xarxa social. Els missatges i comunicacions que realitzin a través de les diferents xarxes socials, es mantindran al nostre perfil segons vostè hagi realitzat els mateixos, i seran suprimits per vostè, per la xarxa social o per nosaltres, segons el cas. En quant als seus drets en protecció de dades, pot dirigir-se a nosaltres respecte a les dades que puguin haver a la xarxa i que depenguin de nosaltres, però en qualsevol altre cas, li recomanem que es dirigeixi davant la xarxa social que correspongui.