UNA ASSESSORIA COMPLETA

EXPERIÈNCIA

La firma Monfort & Caixas Associats, S.L. fundada pels Socis Ramón Monfort Cutanda y Pedro Caixàs Figueras es dedica des de l’any 1973 a l’Assessoria d’Empreses i Particulars, principalment en els àmbits Mercantil, Fiscal i Laboral a les seves oficines de Barcelona.

PROFESSIONALS

En tots aquests anys hem estat assessorant i assessorem a un gran nombre de clients, principalment petites i mitjanes empreses en l’àmbit nacional i internacional, comptant amb un equip de treball de més de vint professionals entre empleats i col·laboradors externs.

CONFIANÇA

El nostre sistema de treball es fonamenta en el tracte proper i en l’atenció personalitzada al client, a assessorar a l’Empresa Familiar, tant important i amb tanta tradició a la nostra economia, sempre dins de les necessitats del client, comptant amb la seva confiança i responent amb la màxima professionalitat.

EQUIP DE TREBALL

Juan Ramón Hidalgo Gómez
Juan Ramón Hidalgo GómezGraduat Social
Enric Falgàs Arlà
Enric Falgàs ArlàDiplomat en Ciències Empresarials
Andreu Miquel Legua
Andreu Miquel LeguaAdvocat
Alejandro Garcia Romo
Alejandro Garcia RomoLlicenciat en Direcció i A. Empreses

SERVEIS PROFESSIONALS

EL DESPATX

Monfort & Caixas Associats, S.L. som un equip de professionals de les Ciències Econòmiques i Empresarials, Advocats i Graduats Socials amb dilatada experiència en l’assessorament tributari, mercantil i laboral.

Consulta Ràpida

“Un problema en el nostre sector és el consum massiu de paper. Gràcies a l’aplicació de noves tecnologies intentem reduir el consum de paper i de tintes al màxim. Treballem amb un sistema de reciclatge de paper i posterior destrucció del mateix. ”

Responsabilitat Mediambiental

“En el nostre sector és imprescindible complir amb la normativa vigent en cada moment en matèria de protecció de dades de caràcter personal .   És per aquest motiu que les dades que ens facilitin seran tractades per aquesta firma d’ acord amb el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades)   i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals  (LOPDGDD) ”

Protecció de la seva informació

RESPONSABILITAT SOCIAL

MULTIDISCIPLINARS

El nostre Despatx engloba clients de tot tipus, des de grans multinacionals fins a petits autònoms, passant per pimes i micropimes, acomodant en cada cas a les necessitats del client. No filtrem clients per facturació, mida o rendibilitat, sinó que valorem l’empatia amb el mateix i el seu projecte empresarial.

TRACTE PERSONAL

En una època de comunicacions més fredes, més distants, en què el “on-line” preval com a tònica dominant, nosaltres seguim apostant pel tracte proper amb el client que, en molts casos, es converteix en tracte d’amistat. Aquest tracte s’estén a les nostres relacions amb els nostres proveïdors i col·laboradors externs.

IMPLICACIÓ PROFESSIONAL

Com a conseqüència de l’anterior, entrem en una implicació professional i personal cent per cent amb el client, fent nostres les seves inquietuds i intentant trobar no la “solució màgica”, sinó la solució més adeqüada a cada cas particular dins dels criteris de legalitat i racionalitat sempre d’acord amb el client.

TREBALLEM JUNTS

Si alguna cosa ens diferencia és el nostre tracte personal, posant l’accent en les relacions entre persones, que ens han portat a transformar, en molts casos, la relació professional d’assessor-client en una relació de confiança / amistat amb els nostres clients.

Consulteu-nos