Finalment el passat divendres 24 d’abril es van aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 i, amb ells, també es va aprovar la Llei 5/2020 de de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Les lleis s’han publicat al DOGC el dia 30 d’abril i, per tant, ha entrat en vigor al dia següent, a 1 de maig de 2020.

En quant a les mesures fiscals hi ha afectacions tant en l’àmbit dels tributs propis de la Generalitat, tals com l’impost sobre establiments comercials, turístics, emissió d’òxids de nitrogen, begudes ensucrades, diferents taxes i es crea un nou impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Però entenem que les mesures amb més impacte, que ens poden afectar a la gran majoria, es troben en l’àmbit dels tributs cedits, tals com l’impost sobre la renda, l’impost sobre successions i donacions o l’impost sobre transmissions patrimonials i, és en aquests que ens centrem en aquesta nota informativa.

1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FISIQUES (IRPF)

En l’ impost sobre la renda les mesures es centren en dos punts i amb efectes des d’1 de gener de 2020:

a) Per una banda, a incrementar un 10% el mínim exempt dels contribuents amb nivell de renda més baix. Per tant, el mínim personal del contribuent de 5.550 € passa a ser de 6.105 € per les rendes que no superin els 12.450 € sumant les bases liquidables general i de l’estalvi.

b) Per altra banda, es modifica l’escala impositiva del tram autonòmic, es divideix l’actual quart tram de base liquidable general en dos trams –un tram de 53.407,20 a 90.000 euros i un tram de 90.000 a 120.000 euros–, als quals s’apliquen uns tipus marginals del 21,50% i del 23,50%, respectivament, quedant la taula de la següent manera:

 

Base liquidable Fins a (euros) Quota íntegra (euros) Resta base liquidable Fins a (euros) Tipus aplicable Percentatge (%)
0 0 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 36.592,80 21,50
90.000,00 15.908,31 30.000,00 23,50
120.000,00 22.958,31 55.000,00 24,50
175.000,00 36.433,31 En endavant 25,50

 

2. IMPOST DE SUCCESSIONS i DONACIONS (ISD)

 Hem passat una dècada relativament tranquil·la des de la publicació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, que ens va deixar una regulació de l’impost amb importants bonificacions i reduccions per les herències directes entre cònjuges i fills (un alt percentatge del total)  respecte a l’escenari que havíem patit abans del 2010.

Ara, amb la nova regulació es modifica bàsicament el que és el càlcul de  la quota tributària, amb dues modificacions principals:

a) La reintroducció dels coeficients multiplicadors pels hereus, legataris i donataris en relació al seu patrimoni preexistent (que havien desaparegut al 2010) i que suposaran un increment d’un 10 a un 20% , per els cònjuges i fills, depenent del seu patrimoni preexistent alhora d’heretar.

Per exemple, un fill/a amb un patrimoni preexistent superior a 500.000 € i inferior a 2.000.000 € haurà de multiplicar la seva quota resultant per 1,1.

Si el patrimoni preexistent és superior a 4.000.000 € aquest hereu haurà de multiplicar la seva quota per 1,2.

Aquests coeficients no afectaran a germans, parents més distants i estranys, ja que s’equipara al coeficient per grau de parentiu que ja venien aplicant.

S’ha de tenir en compte que tant en successions com en donacions, el còmput de patrimoni preexistent del subjecte passiu ha d’incloure també els béns que es puguin declarar com a exempts a l’Impost de Patrimoni (per tant, la no declaració per aquest impost no implica necessàriament una no aplicació dels coeficients, ja que hi poden haver-hi béns declarats com exempts que aquí si que ens apliquen al càlcul).

b) Es modifica la taula de bonificacions en quota, es deixa l’existent (amb bonificació fins al 99%) només per als descendents menors de 21 anys. Es manté igualment la bonificació del 99% per als cònjuges.

Es crea una nova taula de bonificacions en quota  per als fills majors de 21 anys i ascendents on el topall d’aquesta bonificació es rebaixa fins al 60% per als primers 100.000 € i va descendint per trams fins arribar al 0% per herències superiors a 3.000.000 €.

Un altre modificació important és que en la normativa actual, si el contribuent s’aplicava algun tipus de reducció a la base, excepte la d’habitatge habitual (per exemple la relativa a l’Empresa Familiar) veia reduït el seu percentatge de bonificació en un 50%.  Després de la reforma aquesta reducció serà del 100%, és a dir, si ens apliquem alguna reducció a la base, llevat de la d’habitatge habitual, no ens podrem aplicar cap tipus de bonificació a la quota de l’impost.

Per tant, les herències entre cònjuges i fills menors de 21 anys queden com estaven, el cònjuge es pot seguir aplicant la bonificació del 99%, i els fills l’escala bonificada que ja coneixem,  sempre i quan no s’apliqui cap reducció a la base, però les que patiran un increment important seran les acceptades per fills majors de 21 anys i ascendents, degut al retall de les bonificacions comentades.

Un fill que hereti 300.000 €, sense aplicar cap reducció per habitatge habitual, empresa familiar…, tindrà una factura fiscal de 11.385,00 € a partir de la reforma, mentre que en la normativa actual pagaria una quota de 690,00 €.

3. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS i ACTES JURIDICS DOCUMENTATS (ITP-AJD)

En quant a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses:

a) Nova bonificació en les transmissions d’habitatges adquirits per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en exercici dels drets de tanteig i retracte, i una bonificació en les adquisicions que duen a terme els promotors socials, per a destinar-los a habitatge de protecció oficial de lloguer o cessió d’ús.

b) Nou tipus reduït del 5% per a les adquisicions d’habitatges per part de membres de famílies monoparentals.

c) Es modifica la regulació de la bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries, en què es redueix a tres anys el termini de què disposen per revendre l’habitatge.

En quant a la modalitat d’actes jurídics documentats:

a) es crea una bonificació en la quota del gravamen que recau sobre les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les

b) es crea una bonificació sobre els documents notarials que formalitzen actes relacionats amb les anomenades arres penitencials.

4. OBLIGACIONS FORMALS

Es regula expressament el termini de presentació de les autoliquidacions complementàries en el cas de pèrdua del dret a aplicar un benefici fiscal, que serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la data en què s’ha produït l’incompliment, quedant obligat a presentar autoliquidació complementària sense l’aplicació del benefici, i amb els interessos de demora corresponents.