La nostra filosofia de treball es fonamenta en el tracte proper i en l’atenció personalitzada al client, a assessorar a l’Empresa Familiar, tan important i amb tanta tradició en el nostre teixit empresarial, sempre dins de les necessitats del client, comptant amb la seva confiança i responent amb la màxima professionalitat.

Si alguna cosa ens diferencia és el nostre tracte personal, posant l’accent en les relacions entre persones, que ens han portat a transformar, en molts casos, la relació professional d’assessor-client en una relació de confiança / amistat amb els nostres clients.

RESPONSABILITAT SOCIAL

MULTIDISCIPLINARS

El nostre Despatx engloba clients de tot tipus, des de grans multinacionals fins a petits autònoms, passant per pimes i micropimes, acomodant en cada cas a les necessitats del client. No filtrem clients per facturació, mida o rendibilitat, sinó que valorem l’empatia amb el mateix i el seu projecte empresarial.

TRACTE PERSONAL

En una època de comunicacions més fredes, més distants, en què el “on-line” preval com a tònica dominant, nosaltres seguim apostant pel tracte proper amb el client que, en molts casos, es converteix en tracte d’amistat. Aquest tracte s’estén a les nostres relacions amb els nostres proveïdors i col·laboradors externs.

IMPLICACIÓ PROFESSIONAL

Com a conseqüència de l’anterior, entrem en una implicació professional i personal cent per cent amb el client, fent nostres les seves inquietuds i intentant trobar no la “solució màgica”, sinó la solució més adeqüada a cada cas particular dins dels criteris de legalitat i racionalitat sempre d’acord amb el client.

RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL

Un problema en el nostre sector és el consum massiu de paper. Gràcies a l’aplicació de noves tecnologies intentem reduir el consum de paper i de tintes al màxim. Treballem amb un sistema de reciclatge de paper i posterior destrucció del mateix.

PROTECCIÓ DE LA SEVA INFORMACIÓ

En el nostre sector és imprescindible complir amb la normativa vigent en cada moment en matèria de protecció de dades de caràcter personal .   És per aquest motiu que les dades que ens faciliteu seran tractades per aquesta firma d’acord amb el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades)   i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals LOPDGDD).

La seva informació personal (incloses les dades considerades com a categories especials de dades o infraccions de qualsevol tipus) serà tractada únicament per a la finalitat per a la qual van ser cedits (sigui la gestió de les seves consultes, l’execució dels serveis contractats, la defensa dels seus interessos en els diferents procediments o qualsevol altre).

Les seves dades personals  es conservaran en la mesura necessària per utilitzar-les en funció de la finalitat per a la qual es van recollir i d’acord amb la base del tractament de les mateixes, així com pel temps previst en cada moment per la normativa vigent per exigir qualsevol  tipus de responsabilitat.

Les dades no es comunicaran a tercers excepte els necessaris per complir amb les nostres  obligacions  legals, o mitjançant el seu consentiment; també poden ser  proporcionades a aquelles entitats que ens presten serveis  per mantenir i gestionar la nostra relació amb vostè.

Pot exercitar en qualsevol moment,en els termes establerts en la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, sol·licitar que es limiti  el tractament, oposar  -se al mateix, així com sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el seu consentiment, mitjançant escrit  dirigit a aquest Despatx a l’adreça de correu electrònic myc@monfortycaixas.com

En el cas que no hagi obtingut resposta a l’exercici dels seus drets o no hi estigui d’acord, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

TREBALLEM JUNTS

Si alguna cosa ens diferencia és el nostre tracte personal, posant l’accent en les relacions entre persones, que ens han portat a transformar, en molts casos, la relació professional d’assessor-client en una relació de confiança / amistat amb els nostres clients.

Consulteu-nos