L’objectiu d’aquesta nota és donar unes primeres nocions dels principals canvis que es produiran,  en l’àmbit tributari, per a l’exercici 2020 i següents. Cal dir que ens estem basant  en el que ja es va publicar en els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2019, avantprojectes de llei i acords previs de govern  que hauran de ser ratificats en el seu moment, tant per l’Executiu de l’Estat com per l’executiu de Catalunya, sent per tant encara susceptibles de modificació  fins que s’aprovin els textos finals. 

 

1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF) 

 A nivell estatal es proposa elevar els tipus impositius de l’IRPF en la base liquidable general en els trams que afectarien les rendes superiors a 130.000 € i 300.000 € en dos punts percentuals superiors als actualsquedant la tarifa a Catalunya (agregat tipus estatal i autonòmic) de la següent manera: 

 

Base liquidable  Quota íntegra  Resta  Tipus aplicable 
0,00  0,00  12.450  21, 50% 
12.450  2.676, 75  5.257, 20  24,00% 
17.707, 20  3.938, 48  2.492, 80  26, 00% 
20.200  4.586, 61  12.807, 20  15,00% 
33.007, 20  8.300, 69  2.192, 80  33,33% 
35.200  9.035, 28  18.207, 20  37, 00% 
53.407, 20  15.771, 95  6.592, 80  40,00% 
60.000,00  18.409, 07  60.000, 20  44,00% 
120.000, 20  44.809, 15  9.999, 80  20,00% 
130.000  49.409, 06  45.000,00  48, 00% 
175.000  71.009, 06  125.000  50,00% 
300.000, 00  133.509, 06  Cap endavant  52,5% 

 

A nivell autonòmic es dota de més progressivitat a l’impost i es proposa subdividir  l’actual quart tram en dos subtrams un que anirà entre 53.407,2 a 90.000 € anuals (que continuarà tributant al 21,5%) i un altre de 90.000 a 120.000 € anuals, que puja fins al 23,5%, dos punts més que l’actual.. 

El tram entre 120.000 i 175.000 € anuals puja del 23,5% al 24,5%, un punt més. La tarifa més alta, a partir de 175.000  anuals, es mantindrà en el 25,5%. 

Una altra novetat autonòmica és que s’incrementa el mínim personal exempt, des de 5.550 s fins a 6.105  per a rendes inferiors a 12.450 euros. 

 

També s’incrementa la tarifa de la base liquidable de l’estalvi, amb la creació d’un nou tram impositiu al 27% per rendes superiors a 140.000 , deixant la tarifa de la següent manera: 

 

Base   

Tipus impositiu 

 

Fins a 6.000 €  19% 
6,000 €-50,000 €  21% 
50,000 €140,000 €  23% 
140,000 €  27% 

 

S’encareix també el  règim dels impatriats, és a dir, els estrangers desplaçats a territori espanyol que durant els primers cinc anys poden continuar tributant com a no residents. Es manté el tipus del 24%, però s’afegeix un nou tram impositiu per les rendes superiors a 600.001  anuals que tributaràn al 49%.  

 

2.  IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS) 

 2.1)  Dividends 

En l’actualitat hi ha un 100% d’exempció en la distribució de dividends o plusvàlues generades per la venda d’accions sempre que es compleixi la condició d’una participació del 5% o més o un valor de la mateixa superior a 20 milions d’euros i es mantingui almenys un any la participació. 

La modificació proposada consisteix a reduir l’exempció al 95% de l’import de dividends o participació en beneficis resultant de minorar els mateixos en les despeses de gestió relatives a la participació, fixat en un 5% d’aquests. 

 2.2)  Transparència fiscal internacional 

S’intentarà evitar la utilització d’entitats interposades merament instrumentals en territoris estrangers de baixa imposició tributària, amb la finalitat d’evitar el diferiment de la tributació fins el moment en que es distribueixin dividends o es transmetin participacions. L’anomenat “aixecament del vel fiscal en cas d’absència d’activitat econòmica o de rendes que es consideripassives.   

Els ingressos obtinguts per la filial s’imputaran directament, sense haver d’esperar a la distribució de dividends, que tributi en seu de l’empresa espanyola. Per a la seva aplicació s’ha de complir que la participació en la filial sigui -> del 50% i que l’ import satisfet per IS sigui  <  75% del que s’hagués pagat a Espanya. 

 2.3)  Rendes d’establiments permanents 

Es modifica el tractament als establiments permanents situats a l’estranger es modifica de forma coherent amb l’assenyalat en el primer apartat, per tant, s’estableix que l’exempció de rendes i guanys patrimonials obtingudes a través d’establiments permanents, si es compleixen els requisits, gaudiran del 95% d’exempció. 

 2.4) Tipus mínim de tributació 

Es pretén establir un tipus mínim de gravamen del 15% per a les Empreses que no consoliden fiscalment i que el seu volum de xifra de negocis sigui -> 20 milions d’euros i dels Grups en consolidació fiscal. 

 Tipus mínim del 18% per a entitats bancàries i hidrocarburs. 

 

Tipus reduït del 23% per a les Empreses que facturin menys de 1 milió d’euros. 

 S’exclouen d’aquesta mesura els beneficiaris del mecenatge, les entitats que tributen al 1%, els fons de pensions i les SOCIMI . 

Per a les SOCIMI (societats d’inversió immobiliària) s’ estableix un nou gravamen especial igual al 15%   dels beneficis de l’exercici que no siguin distribuïts als accionistes. Aquest gravamen tindrà la consideració de quota de l’Impost de Societats, meritant-se el dia de l’acord d’aplicació del resultat de l‘exercici per la Junta d’accionistes o òrgan equivalent, i hauria d‘autoliquidar-se i ingressar-se en el període de dos mesos.  

2.5)  Pagaments fraccionats 

En el pagament fraccionat de base correguda,  es generalitza el tipus de 19/20 arrodonit per excés del tipus de gravamen aplicable a cada entitat.   Això significa que el 24%   és aplicable a qualsevol entitat que sigui d’aquest pagament fraccionat i no només a les que tinguessin un import net de la xifra de negoci  superior a 10 milions d’euros en els dotze mesos anteriors a la data en què comenci el període impositiu.     Per tant, per a les empreses de reduïda dimensió, s’eleva el pagament fraccionat de base correguda dels cinc sèptims arrodonits per defecte a a quest nou import.  

El Pagament fraccionat mínim s’eleva al tipus del 24% (23% actual) amb caràcter general i l’aplicable a les entitats que tributen al 30% s’eleva al 29% (25% actual). 

2.6) Deducció per promoció de la igualtat de gènere 

S’estableix una nova deducció per a la promoció de la igualtat de gènere. Aquesta deducció té per objecte incentivar a les Empreses obligades a presentar comptes de  pèrdues i guanys no abreujades compleixin amb l’obligació establerta per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

En particular, per a les entitats que incrementin el nombre de dones en el seu Consell d’ Administració fins a complir amb l’indicat (40%) es preveu una deducció de la quota íntegra  corresponent al període impositiu en què es produeixi dit increment del 10% de les retribucions satisfetes a les conselleres.  

2.7)  Consulta de requeriments SICAV 

S’atribueix a l’Administració Tributària, als exclusius efectes d’aplicació del tipus de  gravamen de l’1% en el IS, la facultat de comprovació del numero mínim d’accionistes de la SICAV, actualment fixat en 100 (comprovació dels mal anomentats mariachis” que acompanyen als accionistes principals). 

 

3. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI (IP) 

 3.1)   Valoració d’immobles 

S’establirà un nou valor de mercat dels immobles fixat per la Direcció General del Cadastre mitjançant una estadística real d’operacions de transmissió d’immobles davant Notari, a efectes d’establir un valor de mercat més proper a la realitat.  Aquesta norma s’estendrà a les taxacions en l’Impost sobre Successions i Donacions i a l’Impost  sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 

3.2)  Tarifa 

Increment en  1% del  tipus impositiu marginal de l’impost en la tarifa per a l’últim tram de l’escala de l’impost, passant a ser del 3,5% (2,5% actual). 

No afectarà a les comunitats autònomes que tinguin la seva pròpia tarifa com és el cas de Catalunya, on per ara no s’ha comentat cap canvi en aquest sentit. 

 3.3) Assegurances de vida 

Es corregirà el tema de les assegurances de vida sense valor de rescat que, fins ara, no tributaven en IP. Des de la reforma si l’assegurança de vida no té un valor de rescat, s’haurà de prendre com a valor del mateix una  provisió matemàtica per al prenedor o per un altre titular de drets econòmics. 

 

Cal comentar, a manera de conclusió per a aquest impost, que el Govern té sobre la taula un informe del Comitè d’experts (l’anomenat “informe Lagares“) que, aposta per la supressió formal i definitiva de l’impost, establint-se les previsions legals oportunes perquè tampoc pugui ser establert com a impost propi per les Comunitats Autònomes. Recordem que aquest impost es va presentar com “extraordinari” al 1991 i aquí continua, prorrogant-se cada any en  la Llei de Pressupostos Generals.  

 

4. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) 

 S’estableixen modificacions del  tipus de gravamen:   

  • El tipus aplicable a l’assistència Veterinària es redueix al 10%. 
  • El tipus aplicable als llibres, diaris i revistes es redueix al 4% quan siguin prestacions de serveis per via electrònica.  
  • El tipus aplicable als productes d’higiene femenina es redueix al 4%. 

Per a les entitats incloses en el SII la declaració de liquidació del mes de novembre s’haurà de presentar durant els 20 primers dies naturals de desembre (actualment fins al 30 de desembre). 

 

5. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS i DONACIONS (ISD) 

 Està previst com una de les “estrelles” de la temporada, almenys a Catalunya, a causa de l’impacte mediàtic del mateix, encara que, de moment, tenim poca informació tècnica al respecte.  

Tal com ha aparegut a la premsa, sembla que es recuperen els coeficients de patrimoni preexistent aplicables als subjectes passius de l’impost (que havien estat eliminats després de la reforma 2010).  Aquests coeficients s’aplicaran també als descendents dels Grup I i II sempre que els seus patrimonis previs siguin superiors a 500.000 euros. 

En paral·lel es reduiran les bonificacions existents pels descendents. Es manté la bonificació del 99% per al cònjuge, però pels descendents es reduirà a mesura que augmenti el valor de l’herència, és a dir, com fins ara, però amb la diferència que el percentatge màxim de reducció serà del 60% (quan en l’actualitat és del 99%) per als primers 100.000 , una reducció que s’anirà minorant fins a eliminar-se completament per a les herències de més de tres milions d’euros.  

L’informe d’experts que el Govern té sobre la taula es decanta pel manteniment de l’impost establint un tipus mínim de gravamen per a tot el territori nacional, a efectes d’eliminar les diferències existents avui en dia entre Comunitats.   S’aplicarien tres tipus impositius en funció del grau de parentiu i no relacionats amb la quantia o els actius preexistents dels hereus. Només s’estableixen tres grups de graus de parentiu, indicant, només a mode orientatiu, els tipus que es podrien establir: 

  •  Grup A: cònjuge, ascendents i descendents per línia directa, adoptats i adoptans  tipus del 4%-5% 
  • Grup B: col·lateral de segon i tercer grau i familiars per afinitat fins a tercer grau-tipus del 7%-8%  
  • Grup C: qualsevol altra persona no inclosa en els grups esmentats- tipus del 10% 11% 

Fixació d’un mínim exempt únic per a tot el territori comú (entre 20.000 i 25.000 ). 

També es compromet a mantenir la reducció de l’ Familiar, però aquesta reducció no hauria d’excedir entre el 50% i el 70% de la base liquidable, calculada després del descompte del mínim exempt.  S’entén per Empresa Familiar aquella en la que més del  50% de la propietat estigui en mans de familiars de  primer i segon grau del causant.  

 

Per a qualsevol dubte o aclariment addicional, com sempre, estem a la seva disposició. 

 

 

 Barcelona, 24 de desembre de 2019