A continuació els informem de les principals NOVETATS LABORALS i de SEGURETAT SOCIAL de la Llei de Pressupostos Generals per a 2015 i d’altres normes publicades fa poc:

• S’incrementen del 0,5 % les quanties del Salari Mínim Interprofessional per a 2015 (648,60 € / mes).

• Les bases màximes de cotització al Règim General s’incrementen en un 0,25% per a l’any 2015, sent de 3.606,00 € / mensuals o 120,20 € / dia. Les bases mínimes s’incrementaran en el mateix percentatge que augmenta el SMI.

• Els treballadors AUTÒNOMS que, a 1 de gener 2015, tinguin 47 anys d’edat i cotitzen al RETA per una base inferior a 1.926,60 € mensuals no podran triar una base de cotització superior a 1.945,80 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30-06-2015. La base mínima dels autònoms s’incrementa aproximadament en un 1% (884,40 €)

• Prorroga fins al 31-12-2015 les bonificacions en les cotitzacions per a les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, comerç vinculat al mateix i hostaleria que generin activitat productiva en els mesos de març i de novembre de cada any i que iniciïn i / o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu.

• Nou sistema per calcular la base reguladora diària de la prestació per incapacitat temporal de la contractació a temps parcial, amb efectes des de l’1 gener 2015.

• L’entrada en vigor de l’ampliació de la durada del permís de paternitat a quatre setmanes s’ajorna fins al 01-01-2016. També ajorna l’entrada en vigor de les normes que permeten realitzar una activitat per compte propi a temps parcial.

Es prorroga durant tres mesos la reducció de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social per contractació indefinida (tarifa plana), respecte dels contractes celebrats entre l’1 de gener de 2015 i el 31 març 2015.

• Es regulen els supòsits de força major en els quals la Tresoreria General de la Seguretat Social pot exonerar, a empreses afectades per una suspensió de contractes de treball o reducció de jornada, del pagament de l’aportació empresarial amb la finalitat d’afavorir el manteniment de l’ocupació. S’estableixen els requisits que han de complir per a la seva aplicació.

El nou sistema de liquidació directa de quotes per la Tresoreria General de la Seguretat Social s’implantarà de forma progressiva, i substituirà el tradicional model d’autoliquidació. El sistema de liquidació simplificada de quotes continuarà existint per als supòsits en què es prevegi legalment. A partir del 15-01-2015, la TGSS pot començar a notificar a les empreses, de forma electrònica, la seva incorporació al Sistema de Liquidació Directa, mitjançant resolució dipositada a la seu electrònica de la Seguretat Social.

• S’amplia el termini que permet celebrar contractes per a la formació i l’aprenentatge no vinculats a certificats de professionalitat o títols de formació, o no hi hagi centres disponibles per impartir fins al 30-06-2015. Per Ordre es podrà ampliar el termini abans assenyalat fins al 31 desembre 2015.

• Modificació de la norma que regula els aspectes formatius del contracte per a la formació i l’aprenentatge, per augmentar les quanties màximes de les bonificacions en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social dirigides a finançar els costos de la formació inherent a aquest contracte, sempre que es contracti un beneficiari de la Garantia Juvenil. S’aplicarà als contractes celebrats a partir del 25 de gener de 2015 i fins al 30 de juny de 2016. També estableix una bonificació addicional per finançar els costos derivats de l’obligada tutorització en l’empresa de cada treballador a través d’aquest contracte, aplicable als celebrats a partir del 25 de gener.

• L’IPC general interanual desembre de 2014 se situa en el – 1,0 %.

Atentament,