A continuació els informem de les principals NOVETATS LABORALS i de la SEGURETAT SOCIAL incloses en la Llei de Pressupostos Generals per a 2016 i altres normes publicades recentment:

  • Les quanties del Salari Mínim Interprofessional per a 2016, s’estableixen en 655,20 euros / mes i 21,84 euros / dia, que representa un increment de l’1%.

 

  • Les bases màximes de cotització al règim general s’incrementen un 1% per a l’any 2016, sent de 3.642,00 € / mensuals o 121,40 € / dia. Les bases mínimes s’incrementaran en el mateix percentatge en què ha augmentat el SMI (1%).

 

  • Els treballadors AUTÒNOMS que, a 1 de gener 2016, tinguin 47 anys d’edat i cotitzen en el RETA per una base inferior a 1.945,80 € mensuals no podran triar una base de cotització superior a 1.964,70 €, llevat que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30-06-2016. La base mínima dels autònoms s’incrementa aproximadament en un 1% (893,10 €)

 

  • Prorroga fins al 31-12-2016 les bonificacions en les cotitzacions per a les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, comerç vinculat al mateix i hostaleria que generin activitat productiva en els mesos de febrer , març i de novembre de cada any i que iniciïn i / o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu.

 

  • L’entrada en vigor de l’ampliació de la durada del permís de paternitat a quatre setmanes s’ajorna fins al 01-01-2017.

 

  • Es reconeixerà un complement de pensió, per la seva aportació demogràfica a la Seguretat Social, a les dones que hagin tingut 2 o més fills naturals o adoptats. El percentatge addicional de la pensió contributiva estarà en funció del nombre de fills: 5% en cas de dos fills, 10% en el cas de 3 fills i del 15% en el cas de quatre o més. El nou complement serà aplicable a les pensions contributives de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent que es causin a partir d’1 de gener de 2016 i la titular sigui una dona, quan concorrin les circumstàncies previstes en la norma.

 

  • La nova Llei 47/2015 reguladora de la protecció social de les persones treballadores del sector marítim – pesquer, entre d’altres novetats, defineix el camp d’aplicació del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar (RETM), incorporant nous col·lectius, a partir del 1 de gener de 2016. S’han suprimit fórmules jurídiques fictícies, com és el cas dels armadors assimilats a persones treballadores per compte aliè que passen a ser considerades com a persones treballadores per compte propi amb l’única particularitat que van embarcades.

 

  •  L’IPC general interanual desembre de 2015 és del 0,0%.

Davant de qualsevol dubte o per completar els continguts de la present poden contactar amb el nostre despatx.