És de tots conegut, ja sigui pels mitjans de comunicació, o per haver començat a rebre alguna notificació al respecte, que ens trobem dins d’una renovació de valors cadastrals al municipi de Barcelona, que es va aprovar per part de la Gerència del Cadastre el passat 26 de maig.   L’objectiu d’aquesta breu nota només és el d’incidir en el tema pràctic de les notificacions que es rebran, procediment que es durà a terme en tres fases:  

  • Una primera fase actual on s’estan rebent notificacions en paper que inclouen l’accés a una notificació electrònica en la seu virtual del Cadastre. SI ENS DESCÀRREGUEM LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA ENS DONEM AUTOMÀTICAMENT PER NOTIFICATS. Aquesta notificació electrònica estarà disponible fins 23/08/2017 a la Seu Virtual del Cadastre.
  • Una segona fase on es repetiran aquestes notificacions (per qui no s’hagin donat per notificats) mitjançant correu certificat dins del període 1/09 a 17/11 del 2017.
  • Una tercera fase on es publicarà en el BOE (9/12/2017) pels qui encara no s’hagin donat per notificats.

El termini per recórrer les valoracions realitzades per l’Administració és breu, només tindrem UN MES per presentar RECURS DE REPOSICIO o RECLAMACIÓ ECONÒMICA contra la mateixa. Per tant, el nostre consell, a data d’avui, seria NO DESCARREGAR LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA, per no donar-nos per notificats a finals de juliol- principis d’agost i exhaurir el temps de resposta dins del període estiuenc (més complicat per a tots).

El consell seria esperar-se a rebre la notificació per correu certificat a partir de setembre i disposar aleshores d’un mes per poder estudiar el tema i valorar la possibilitat de recurs.

Cal recordar que el valor cadastral fixat per l’Administració és un valor que ens afecta tributàriament en molts aspectes, per exemple, el més clar i directe, l’Impost de Béns Immobles (IBI), però no hem d’oblidar que també ens afecta a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques tant residents com no residents (IRPF /IRNR) en quant a la imputació de rendes immobiliàries o a l’amortització d’immobles llogats, igualment a l’Impost de Societats (IS) en quant a l’amortització de les construccions, a l’Impost de Plusvàlua Municipal (IIVTNU) en quant al valor del sòl i a la transmissió de l’immoble, o als Impostos de Patrimoni (IP) per a la valoració dels immobles,  a l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i a l’Impost de Successions i Donacions (ISD) per establir un valor mínim de l’operació d’acord amb la Instrucció de Comprovació de Valors de l’Agència Tributària de Catalunya.

Per tant, i degut la incidència fiscal que tindrà, és recomanable revisar la correcta aplicació dels paràmetres marcats per la ponència i les dades cadastrals dels immobles, a efectes que s’adeqüin a la realitat física dels mateixos.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment al respecte.